Administracja

Praca magisterska Problem anoreksji wśród młodych dziewcząt


Wstęp

Rozdzial I
Problem odchudzania się młodzieży w świetle nowszej literatury

1. Próba zdefiniowania anoreksji
2. Uwarunkowania anoreksji wśród młodych osób
2.1. Cechy indywidualne jednostki
2.2. Wlasciwosci rozwojowe w okresie adolescencji
2.3. Czynniki biologiczne
2.4. Srodowisko rodzinne
2.5. Normy spoleczno kulturowe
3. Profilaktyka w anoreksji
3.1. Cele dzialan profilaktycznych
3.2. Rodzaje dzialan profilaktycznych
4. Doswiadczenia młodych dziewczyn chorujacych na anoreksje


Rozdzial II.
Procedura badan wlasnych

1. Krótka charakterystyka badan jakosciowych
2. Cel i przedmiot badan
3. Problematyka badawcza
4. Opis wybranej metody, techniki, narzedzia badawczego
5...

więcej

Prace licencjackie – Leasing pracowniczy jako elastyczna forma zatrudnienia.

Wstęp………3

Rozdzial I
Leasing pracowniczy
1.1 Leasing i jego rodzaje………5
1.2 Pojecie leasingu pracowniczego jako elastycznej formy zatrudniania………12
1.3 Regulacje prawne………19

Rozdzial II
Wymogi zwiazane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego

2.1 Umowa o prace tymczasowa………30
2.2 Czas pracy pracownika tymczasowego………40
2.3 Urlop wypoczynkowy ………45

Rozdzial III
Standardy ochrony prawnej pracownika tymczasowego

3.1 Odpowiedzialnosc pracodawcy uzytkownika ………51
3.2 Odpowiedzialnosc agencji pracy tymczasowej……… 58
3.3 Zasada równego traktowania ………64

Rozdzial IV
Leasing pracowniczy – szansa czy zagrozenie?

4.1 Wady i zalety leasingu pracowniczego……… 69
4.2 Leasing pracowniczy jako sposób na kryzys ………74
4...

więcej

Praca magisterska Rozwijanie aktywnosci twórczej u dzieci przedszkolnych

Wstęp

Rozdzial 1
Problematyka aktywnosci twórczej w literaturze psychologiczno- pedagogicznej

1. Pojecie aktywnosci twórczej i jej odmiany
2. Podstawy aktywnosci dzieciecej- dziecko twórca
3. Rola nauczyciela w stymulowaniu aktywnosci twórczej dzieci


Rozdzial 2
Obserwacja pracy z dzieckiem aktywnym twórczo- projekt badan

1.Przedmiot i cel badan
2. Problemy i hipotezy
3. Zmienne i ich wskazniki
4. Metody, techniki
5. Teren i organizacja badan


Rozdzial 3
Rozwijanie aktywnosci twórczej w przedszkolu

1.Analiza zajęć edukacyjnych
1.1. Aktywnosc plastyczna
1.2. Aktywnosc muzyczna, ruchowa i werbalna w inscenizacjach
2. Atrakcyjność zajęć edukacyjnych w wypowiedziach dzieci


Zakończenie...

więcej

Prace licencjackie – Praca tymczasowa


Wstęp………..3

Rozdzial I
Leasing pracowniczy

1.1 Leasing i jego rodzaje……….. 5
1.2 Pojecie leasingu pracowniczego jako elastycznej formy zatrudniania ………..12
1.3 Regulacje prawne……….. 19

Rozdzial II
Wymogi zwiazane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego

2.1 Umowa o prace tymczasowa ………..30
2.2 Czas pracy pracownika tymczasowego……….. 40
2.3 Urlop wypoczynkowy……….. 45

Rozdzial III
Standardy ochrony prawnej pracownika tymczasowego

3.1 Odpowiedzialnosc pracodawcy uzytkownika……….. 51
3.2 Odpowiedzialnosc agencji pracy tymczasowej……….. 58
3.3 Zasada równego traktowania ………..64

Rozdzial IV
Leasing pracowniczy – szansa czy zagrozenie?

4.1 Wady i zalety leasingu pracowniczego……….. 69
4...

więcej

Praca magisterska Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Wstęp………. 2

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy badan wlasnych

1.1. Definicje i teorie zabawy……….4
1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15
1.3. Funkcje zabawy……….23
1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27
1.5. Możliwościwykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan………. 41
2.2. Problemy badawcze……….43
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 44
2.4. Charakterystyka terenu badan ……….47
2.5. Charakterystyka grupy badanej ……….48


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Gry i zabawy w opinii badanych nauczycieli………. 51
3.2. Gry i zabawy w opinii badanych rodziców ……….55


Podsumowanie………. 67
Bibliografia ………...

więcej

Prace licencjackie – Nielegalny transport i handel towarami przemycanymi przez polskie granice


Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Odrebnosc terytorialna RP.

1.1. Polozenie Polski w Europie ………..4
1.2. Granice Rzeczpospolitej Polskiej ………..8
1.2.1.Granice ladowe ………..8
1.2.2.Granice morskie ………..18
1.2.3.Granice powietrzne ………..24

Rozdzial 2.
Identyfikacja problemu nielegalnego transportu i handlu towarami przemycanymi przez polskie granice.

2.1. Aspekt historyczny zjawiska przemytu ………..30
2.2. Metody i formy przemytu stosowane na granicach morskich, powietrznych i ladowych ………..35
2.3. Organy powolane do walki z przestepczoscia przemytnicza oraz nielegalnym handlem towarami na terenie Polski ………..41
2.4...

więcej

Praca magisterska Seksualność osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim


Wstęp

Rozdzial I
Niepelnosprawnosc intelektualna w świetle rozwazan teoretycznych

1.1 Pojecie uposledzenia umyslowego
1.2 Ewolucja mysli o uposledzeniu umyslowym
1.3 Etiologia i fenomenologia uposledzenia umyslowego
1.4 Społeczne funkcjonowanie osób z uposledzeniem umyslowym
1.5 Pojecie uposledzenia umyslowego w stopniu lekkim

Rozdzial II
Seksualność osób z uposledzeniem umyslowym

2.1 Wyjasnienie pojecia seksualnosc
2.2 Seksualność osób z uposledzeniem umyslowym
2.3 Potrzeby seksualne osób z niepelnosprawnoscia intelektualna
2.4 Stereotyp myslenia o seksualizmie osób z uposledzeniem umyslowym


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cele badan
3...

więcej

Prace licencjackie – Zawieranie malzenstw na tle prawa panstw Unii Europejskiej


Wstęp……….5

I. Malzenstwo w zarysię historycznym

II. Pojecie malzenstwa.

§1. Uwagi wstepne………. 18
§2. Pojecie malzenstwa w prawie kanonicznym………. 18
1. Cechy malzenstwa w prawie kanonicznym………. 20
2. Istotne obowiazki zawarcia malzenstwa………. 21
§3. Pojecie malzenstwa w prawie cywilnym………. 24
1. Prawa i obowiazki malzonków-uwagi wstepne………. 26
2. Prawa i obowiazki o charakterze niemajatkowym………. 27
3. Prawa i obowiazki o charakterze majatkowym………. 28


III. Zawieranie malzenstw w formie kanonicznej- wyznaniowej.

§1. Forma zawarcia malzenstwa kanonicznego-uwagi wstepne………. 32
1. Forma zwyczajna zawarcia malzenstwa ……….33
2. Forma nadzwyczajna zawarcia malzenstwa………. 34
§2...

więcej

Praca magisterska Program pracy terapeutycznej dla ucznia z trudnosciami w czytaniu i pisaniu oraz majacego specyficzne trudnosci w nauce matematyki.


Wstęp ………..2

Rozdzial 1
Trudnosci dzieci dyslektycznych w świetle literatury ………..4

1. Pojecie i istota dysleksji
2. Przyczyny trudnosci w nauce czytania i pisania
3. Problemy dzieci dyslektycznych w nauce matematyki


Rozdzial 2
Terapia dzieci dyslektycznych………..14

1. Ogólne zasady terapeutyczne
2. Diagnoza dzieci z trudnosciami w nauce (w tym dwie pelne, autentyczne diagnozy dzieci)
3. Przebieg terapii dla ucznia klasy II


Zakończenie
Bibliografia


więcej

Prace licencjackie – Ochrona prawna kobiet w ciazy

Wstęp.

Rozdzial I
Ochrona pracy kobiety w okresie ciazy – uwagi ogólne
1.1 Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy
1.2 Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach wzbronionych – obowiazek przeniesienia do innej pracy
1.3 Zakaz delegowania kobiet poza stale miejsce pracy
1.4 Ciaza a czas pracy – godziny nadliczbowe i praca w porze nocnej

Rozdzial II
Ochrona trwalosci umownego stosunku pracy

2.1 Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o prace
2.2 Ochrona przed rozwiazaniem stosunku pracy w trybie natychmiastowym

Rozdzial III
Ochrona przed rozwiazaniem poza umownego stosunku pracy

3.1 Ochrona kobiet zatrudnionych na podstawie mianowania
3...

więcej

Praca magisterska Wystepowanie zachowan agresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej


Wstęp…………4

Rozdzial I Problem w świetle literatury

1.1. Pojecie agresji………… 6
1.2. Formy i rodzaje agresji………… 10
1.3. Spoleczno – kulturowe uwarunkowania zachowan agresywnych …………17
1.3.1. Agresja w srodowisku rodzinnym …………17
1.3.2. Agresja w srodkach masowego przekazu …………22
1.3.3. Agresja w grupie rówiesniczej …………25
1.3.4. Agresja w szkole …………27
1.4. Profilaktyka agresji w szkole………… 31
1.4.1. Rola nauczycieli i wychowawców w zapobieganiu agresji …………31
1.4.2. Szkolny program profilaktyki …………36
1.4.3. Trening zastepowania agresji …………39


Rozdzial II Metodologiczne podstawy badan

2.1. Przedmiot i cele badan …………41
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 43
2.3. Zmienne i wskazniki badan …………48

więcej

Prace licencjackie – Zjawisko handlu ludzmi przede wszystkim kobietami i dziecmi.

Wstęp

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy handlu ludzmi

1.1 Geneza problemu handlu ludzmi
1.2 Definicja handlu ludzmi na tle prawa miedzynarodowego
1.3 Przestepstwo handlu ludzmi z perspektywy regulacji miedzynarodowych
1.4 Formy wykorzystania ofiar


Rozdzial II.
Charakterystyka spoleczna ofiar handlu ludzmi

2.1 Analiza sytuacji ofiar handlu ludzmi w ramach calego zjawiska
2.2 Czynniki sprzyjajace handlem ludzmi
2.3. Handel ludzmi jako naruszenie praw kobiet
2.4 Psychologiczna sytuacja ofiary handlem ludzmi


Rozdzial III.
Rola instytucji w zwalczaniu handlu ludzmi

3.1 Umowy międzynarodowe zwalczajace handel ludzmi
3.2 Handel ludzmi z perspektywy systemu ochrony praw czlowieka
3.3...

więcej

Praca magisterska Rodziny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczeszczajacych do przedszkola


Wstęp

Rozdzial 1.
Rodzina a dziecko niepelnosprawne – przeglad problematyki

1.1. Ustalenia terminologiczne
1.2. Sytuacja i przezycia emocjonalne rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
1.3. Funkcjonowanie społeczne rodziny
1.4. Charakterystyka wybranych niepelnosprawnosci
1.5. Wychowanie przedszkolne w ujęciu ogólnym


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel, problem, pytania i hipotezy badawcze
2.2. Wlasna metoda, techniki i narzedzia badawcze
2.3. Analiza srodowiska badanego
2.4. Przebieg badan wlasnych


Rozdzial 3.
Opinie rodziców dotyczace funkcjonowania przedszkola, do którego uczeszcza ich niepelnosprawne dziecko – wyniki badan wlasnych

3.1.Uwagi wstepne
3.2...

więcej

Prace licencjackie – Stwierdzenie niewaznosci malzenstwa w prawie rodzinnym i kanonicznym


Wstęp……..3

Rozdzial I
Malzenstwo w świetle prawa kanonicznego i prawa polskiego

1.1. Geneza malzenstwa……… 5
1.2. Pojecie malzenstwa w prawie rodzinnym……… 9
1.3. Pojecie malzenstwa kanonicznego…….. 13
1.4. Funkcja malzenstwa……… 19


Rozdzial II
Uniewaznienie malzenstwa w prawie rodzinnym

2.1. Pojecie uniewaznienia malzenstwa w prawie rodzinnym……… 26
2.2. Przeszkody malzenskie……… 27
2.3. Wady oswiadczen woli o wstapieniu w zwiazek malzenski……… 32
2.4. Niedostatki pelnomocnictwa udzielanego do zawarcia malzenstwa……… 37
2.5. Uniewaznienie malzenstwa- informacje proceduralne……… 38


Rozdzial III
Stwierdzenie niewaznosci malzenstwa w prawie kanonicznym…….. 42

3.1...

więcej

Praca magisterska Odrzucenie jako forma niepopularnosci w klasie


Wstęp

Rozdzial 1
Zjawisko odrzucenia rówiesniczego

1.1.Pojecie i rodzaje odrzucenia rówiesniczego
1.2.Czynniki zwiazane z odrzuceniem rówiesniczym
1.3.Typy dzieci odrzuconych rówiesniczego


Rozdzial 2
Klasa szkolna jako grupa rówiesnicza

2.1.Grupa rówiesnicza i jej cechy
2.2.Klasa szkolna jako środowisko spoleczno – wychowawcze
2.3.Status dziecka w klasię szkolnej


Rozdzial 3
Konsekwencje odrzucenia rówiesniczego i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku

3.1.Skutki odrzucenia rówiesniczego – agresja jako glówna konsekwencja odrzucenia
3.2.Metody i sposoby przeciwdzialajace odrzuceniu rówiesniczemu
3.3. Propozycje dzialan na rzecz przeciwdziałania odrzuceniu w klasie


Zakończenie
Bibliografia

więcej