Bezrobocie

Bezrobocie w Polsce w latach 2004-2010 i jego społeczne konsekwencje.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Teoretyczne podstawy bezrobocia.

1.1. Definicja i pojecia zwiazane z bezrobociem.
1.2. Rodzaje bezrobocia
1.3. Przyczyny bezrobocia
1.4. Rynek pracy a bezrobocie

Rozdzial 2.
Charakterystyka bezrobocia w Polsce w latach 2004-2010

2.1. Problem bezrobocia w Polsce.
2.2 Bezrobocie Rejestrowane.
2.3. Struktura bezrobocia.
2.3.1. Bezrobocie wedlug wieku.
2.3.2. Struktura bezrobotnych wedlug plci.
2.3.3. Struktura bezrobotnych wedlug wyksztalcenia.
2.3.4. Bezrobocie na wsi.
2.3.5. Bezrobocie wśród niepelnosprawnych.
2.3.6. Przestrzenna struktura bezrobocia.
2.4. Metody walki z bezrobociem.

Rozdzial 3.
Bezrobocie jako problem spoleczny w Polsce

3.1...

więcej

Programy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim

Wstęp.

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka bezrobocia.

1.1. Pojecie bezrobocia i jego geneza.
1.2. Rodzaje bezrobocia.
1.3. Instrumenty rynku pracy.
1.4. Elementy elastycznosci rynku pracy.
1.5. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce.


Rozdzial II.
Bezrobocie w powiecie olawskim.

2.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia w gminie.
2.3. Stopa i struktura bezrobocia w powiecie olawskim.
2.4. Czynne formy promocji zatrudnienia w powiecie olawskim.
2.5.Formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim.
2.6. Rola Powiatowego Urzędu Pracy w przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie olawskim.


Rozdzial III.
Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia.

3.1...

więcej

Bezrobocie a samoocena osób bezrobotnych.1. Charakterystyka bezrobocia

2. Społeczne nastawienie wobec bezrobocia
3. Samoocena


więcej

Zjawisko bezrobocia na terenie miasta Sosnowiec


Wstęp.

Rozdzial I
Bezrobocie jako problem spoleczny.

1.1.Ogólne definicje bezrobocia i zwiazane z nim pojecia.
1.2.Zasobowe i strumieniowe ujecia bezrobocia.
1.3.Typy bezrobocia i ich identyfikacja.
1.4.Kategorie bezrobocia.
1.5.Przyczyny ,skutki i walka z bezrobociem.


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan.
2.2.Hipotezy badawcze.
2.3. Metody i techniki badan socjologicznych.
2.3.1. Technika ankiety.
2.4.Organizacja i przebieg badan.


Rozdzial III.
Bezrobocie w Sosnowcu ‚analiza wlasnych badan’

Zakończenie i wnioski.
Bibliografia.
Spis tabel i wykresów.
Aneks.


więcej

Osoba z niepelnosprawnoscia intelektualnej w stopniu lekkim, w obliczu potencjalnych pracodawców na rynku pracy.


Wstęp.

Rozdzial I.
Niepelnosprawnosc intelektualna w literaturze przedmiotu

1.1. Definicje: normy intelektualnej, uposledzenia umyslowego, niepełnosprawności intelektualnej
1.2. Etiologia uposledzenia umyslowego
1.3. Typologie i klasyfikacje uposledzenia umyslowego
1.4. Diagnozowanie uposledzenia umyslowego
1.5. Zaburzenia wspólwystepujace z uposledzeniem umyslowym

Rozdzial II.
Rozwój psychospoleczny osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim

2.1. Rozwój sensoryczny i ruchowy osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
2.2. Możliwościjezykowe i komunikacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
2.3...

więcej

Wzrost bezrobocia wśród młodzieży na przykładzie gminy XYZ

Wstęp…………5

Rozdzial 1.
Bezrobocie, istota i cechy ogólne

1.1. Definicja bezrobocia – istota i cechy ogólne………… 7
1.2. Klasyfikacja bezrobocia w ujęciu ekonomicznym i ogólnym………… 9
1.3. Przyczyny powstawania bezrobocia – źródła i konsekwencje………… 12
1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia …………15


Rozdzial 2.
Podzial bezrobocia w ujęciu ekonomicznym

2.1 tradycyjny podzial bezrobocia w aspekcie współczesnego rynku pracy………… 23
2.1.1. Typologia bezrobocia ze wzgledu na sektor gospodarczy …………24
2.1.2. Geograficzny aspekt bezrobocia …………25
2.1.3. Podzial na zawodowe rynki pracy …………26
2.2. Teoria dualnego charakteru rynku pracy …………28
2.3...

więcej

Kształtowanie się poziomu bezrobocia kobiet na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka rynku pracy

1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy
1.2 Segmentacja rynku pracy
1.3 Bezrobocie – nierównowaga na rynku pracy


Rozdzial II
2.1 Bariery zatrudnienia

2.2 Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
2.3 Przeciwdzialanie dyskryminacji


Rozdzial III
Analiza rynku pracy kobiet w gminie XYZ

3.1 Charakterystyka gminy XYZ
3.2 Analiza bezrobocia kobiet w gminie XYZ
3.3 Formy aktywizacji


Rozdzial IV
Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy – badania wlasne

4.1 Metodologia badan
4.2 Narzedzia badawcze – ankieta
4.3 Analiza wyników


Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Zalacznik 1

więcej

Kobieta na polskim rynku pracy.


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie

1.1. Dyskryminacja ze wzgledu na plec i wiek……. 5
1.1.1. Stereotypy plci …….8
1.1.2. Uprzedzenia i mechanizm dyskryminacji……. 10
1.1.3. Matryca dyskryminacji …….11
1.1.4. Rodzaje dyskryminacji …….12
1.2. Równosc szans i rynek pracy …….15
1.2.1. Ekonomia zycia codziennego …….16
1.2.2. Podzial pracy w domu a model zwiazku……. 17
1.2.3. Kontrakt plci a rozwój gospodarczy …….18
1.3. Rynek pracy a plec …….19
1.3.1. Nierówne szanse na rynku pracy……. 20
1.3.2. Bariery równosci …….24

Rozdzial II.
Prawne przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy

2.1. Regulacje prawne dotyczace równego traktowania……. 27
2.1.1...

więcej

Przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie na przykładzie powiatu belchatowskiego.

Wstęp……. 5

Rozdzial I
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie i istota powiatu…….7
1.2. Ogólne zadania powiatu…….8
1.3. Wykonywanie wladzy w powiecie…….10


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka bezrobocia oraz rynku pracy.

2.1 Pojecie bezrobocia…….14
2.2. Rodzaje bezrobocia…….17
2.3. Przyczyny bezrobocia…….19
2.4. Skutki bezrobocia…….21
2.5. Definicja oraz funkcjonowanie rynku pracy…….22


Rozdzial III
Metody i srodki zwalczania bezrobocia.

3.1. Rola powiatowych urzedów pracy…….25
3.2. Pasywne sposoby przeciwdziałania bezrobociu…….28
3.3. Aktywne sposoby przeciwdziałania bezrobociu…….30
3.3.1. Posrednictwo pracy…….31
3.3.2. Doradztwo zawodowe…….31
3.3.3...

więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera w firmie Handlopex SA.

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Istota i funkcjonowanie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy

1.2. Pojecie i modele Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy………. 7
1.1.2. Idea cyklu ciaglego doskonalenia E. Deminga w procesowym podejsciu do zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy………. 10
1.1.2. Modele Systemów Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy w znormalizowanych systemach zarządzania ……….11
1.2. Charakterystyka wymagan stawianych przez normy serii PN-N-18000 wobec Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy………. 18
1.2.1. Zakres kluczowych wymagan stawianych przez norme PN-N-18001 ……….19
1.2.2...

więcej

Równe traktowanie mezczyzn i kobiet w zakresię wynagrodzenia za prace


Wstęp

1.Podstawa prawna
2.Pojecie wynagrodzenia
3.Równe traktowanie i dyskryminacja
4.Zakaz dyskryminacji a dane ujawniane pracodawcy przez pracownika
5.Zasada równego wynagrodzenia; Jednakowa placa za swiadczenie jednakowej pracy
6.Gwarancje proceduralne
7.Rozklad ciezaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji
Podsumowanie.
Bibliografia.

więcej

Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej


Wstęp………… 5

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej.

1. Bezrobocie – podstawowe pojecia………… 7
2. Przyczyny bezrobocia………… 14
3. Klasyfikacja bezrobocia………… 18
4. Spoleczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia………… 23


Rozdzial II.
Instrumenty i formy walki z bezrobociem

1. Rózne formy redukcji bezrobocia………… 29
1.1. Rozwiazania organizacyjno – prawne………… 29
1.2. Fundusze celowe………… 34
2. Aktywne formy pobudzania rynku pracy………… 40
2.1. Posrednictwo pracy………… 40
2.2. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych………… 41
2.3. Udzielanie pozyczek z Funduszu Pracy………… 43
2.4. Szkolenia………… 45
2.5. Aktywizacja zawodowa absolwentów………… 47
2.6...

więcej

Migracje Polaków do Niemiec


Wstęp………..3

Rozdzial 1
Migracja polaków jako jeden z efektów polskiego rynku pracy.

1.1 Migracje – zagadnienia definicyjne………..5
1.2 Przyczyny i skutki migracji………..8
1.3 Migracje zarobków i edukacyjne………..12
1.4 Rozmiary i kierunki emigracji Polaków w ciagu ostatnich lat (raporty CBOS, GUS)………..15
1.5 Skala bezrobocia w Polsce………..18
1.6 Skutki bezrobocia………..19

Rozdzial 2
Czynniki i motywy sklaniajace polaków do migracji w kierunku państwa niemieckiego.

2.1 Sasiedztwo kluczowym czynnikiem………..22
2.2 Wpływ historii na obecny przeplyw migracyjny Polaków do Niemiec………..25
2.3 Tradycja i jezyk………..29
2.4 Wyzsza placa jako nadrzedny wyznacznik migracji………..32

Rozdzial 3
Niemcy doc...

więcej

Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia i teorie rynku pracy

1.1. Rynek pracy i jego komponenty……….. 5
1.2. Charakterystyka rynku pracy w Polsce ………..20


Rozdzial II.
Przedmiot i metody badania rynku pracy w powiatach województwa slaskiego

2.1. Charakterystyka województwa slaskiego ………..33
2.2. Powiaty w województwie slaskim ………..39
2.3. Dane statystyki publicznej dotyczace rynku pracy w powiatach……….. 44
2.4. Wybrane metody badania i analizy rynku pracy ………..47


Rozdzial III.
Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim

3.1. Stopa bezrobocia rejestrowanego ………..63
3.2. Pracujacy w powiatach wedlug plci……….. 66
3.3...

więcej

Migracje Polaków po przystapieniu do Unii Europejskiej.

Wstęp


1. Migracje Polaków przed 1 maja 2004. roku
2. Migracje Polaków po 1 maja 2004. roku
3. Kierunki migracji Polaków.


Zakończenie

więcej