BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Stan wiedzy na temat bezpieczeństwa wodnego w grupie dzieci ze szkoły gimnazjalnej

Wstęp……..5

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy badanego problemu
1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa…….. 7
1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..11
1.3. Profilaktyka i prewencja na akwenach wodnych i pływalniach ……..17

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24
2.2. Metody i techniki badań ……..24
2.3. Materiał i organizacja badań ……..24

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa wodnego badanej grupy ……..25
3.2. Zachowania z zakresu bezpieczeństwa wodnego badanej grupy…….. 34

Wnioski ……..43
Bibliografia…….. 45
Spis rycin ……..49
Aneks…….. 51

więcej

Wpływ współczesnych uwarunkowań na organizację i wyposażenie polskich Sił Zbrojnych

Wstęp………3

Rozdział 1
Siły Zbrojne RP – istota i znaczenie
1.1. Rys historyczny Sił Zbrojnych RP……… 5
1.2. Struktura Sił Zbrojnych RP ………6
1.3. Funkcje Sił Zbrojnych RP……… 10

Rozdział 2
Uwarunkowania rozwoju Sił Zbrojnych RP
2.1. Zmiany w środowisku bezpieczeństwa Polski ………14
2.2. Członkostwo w NATO i UE ………16
2.3. Misje poza granicami kraju……… 18
2.4. System finansowania ………22

Rozdział 3
Trendy organizacji i wyposażenia Sił Zbrojnych RP
3.1. Profesjonalizacja kadr ………27
3.2. Nowoczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy ………29
3.3. Przemysł obronny……… 34

Zakończenie ………36
Bibliografia……… 38
Akty prawne……… 42
Spis tabel ………43
Spis rysunków……… 44
Spis wykresów……… 45

więcej

Ochotnicza straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy XXX

Wstęp……….4

Rozdział 1
Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa RP……… 6
 1.1. System bezpieczeństwa wewnętrznego RP ………6
1.2. Straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego……… 9
1.3. Ochotnicza Straż Pożarna ………14

Rozdział 2
Bezpieczeństwo Gminy XXX ………18
2.1. Rys historyczny Gminy XXX ………18
2.2. System Bezpieczeństwa Wewnętrznego Gminy XXX……… 20
2.3. Straż Pożarna na terenie Gminy XXX ………23

Rozdział 3
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie XXX
3.1. Rola, miejsce, zadania osp na terenie gminy ………28
3.2. Inne formy działalności strażaków ………37
3.3. Działania profilaktyczne……… 41

Zakończenie………48
Bibliografia ………50
...

więcej

Transport i skladowanie materialów niebezpiecznych na przykładzie DC w Sochaczewie.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Zagadnienia skladowania i transportu materialów niebezpiecznych

1.1. Klasyfikacja i identyfikacja materialów niebezpiecznych………. 6
1.2. Przechowywanie i magazynowanie preparatów i substancji niebezpiecznych………. 8
1.3. Transport materialów niebezpiecznych ……….12
1.4. Opakowanie i oznakowanie materialów niebezpiecznych………. 19


Rozdzial 2.
Regulacje i zalecenia Unii Europejskiej w zakresię skladowania i magazynowania materialów niebezpiecznych

Rozdzial 3
Organizacja i zarzadzanie materialami niebezpiecznymi w Sochaczew DC

3.1. Produkty niebezpieczne w Sochaczew DC ……….50
3.2 Strefy magazynowania produktów niebezpiecznych w Sochaczew DC ……….54
3.3...

więcej

System zabezpieczen przeciwpozarowych jako element bezpieczenstwa w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wstęp

Rozdzial 1
Bezpieczeństwo pozarowe w obiektach uzytecznosci publicznej

1.1. Zagrozenia pozarowe – rodzaje i kategorie zagrozen
1.2. Definicja obiektu uzytecznosci publicznej i bezpieczenstwa pozarowego
1.3. Budowa obiektów uzytecznosci publicznej a bezpieczenstwo pozarowe
1.4. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego


Rozdzial 2
Monitoring pozarowy

2.1. Systemy sygnalizacji pozarowej
2.2. Urzadzenia transmisji alarmów pozarowych


Rozdzial 3.
Analiza procedur zachowania bezpieczenstwa oraz procedur postępowania w przypadku zagrozen pozarowych w szkole podstawowej XYZ” budynek B w XYZ

3.1...

więcej

Organizacja i przeprowadzanie szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.


Wstęp……….1

Rozdzial I
Prawny obowiazek przeprowadzenia szkolen z bezpieczenstwa i higieny pracy

1.1. Źródła obowiazku………. 3
1.2. Zakres podmiotowy obowiazku………. 4
1.2.1. Uwagi wstepne ……….4
1.2.1. Podmioty zobowiazane do przeprowadzenia szkolen bhp………. 5
1.2.2. Podmioty objete szkoleniami bhp………. 6


Rozdzial II
Organizacja szkolen w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy

2.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkolen………. 12
2.1.1. Uwagi wprowadzajace………. 12
2.1.2. Pracodawca i służby pracodawcy………. 13
2.1.3. Instytucje zewnetrzne ……….16
2.2. Rodzaje szkolen………. 18
2.2.1. Szkolenia wstepne………. 18
2.2.2. Szkolenia okresowe………. 22
2.3. Metody i tryb przeprowadzania szkolen………. 29

więcej

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w [duza rafineria paliwowa]1. Wstęp ………..3

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu ………. 3
1.2 Cel i zakres pracy ………. 4


2. Analiza literatury tematu ………. 5

2.1 Ryzyko zawodowe ………. 5
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego ………. 5
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego………. 8
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego ……….12
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011……….13
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800……….15
2.4.3 Metoda RISK SCORE……….17
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis……….18
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR……….19
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA ……..20
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment ………. 21
2.4...

więcej

Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.


Wstęp

Rozdzial 1.
Zagadnienia ogólne z zakresu bhp

1.1.Wymagania prawa z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
1.2.Analiza stanu bhp
1.3.Klasyfikacja zagrozen

Rozdzial 2.
Ryzyko zawodowe

2.1.Pojecie ryzyka zawodowego
2.2.Procedura oceny ryzyka
2.3.Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
2.4.Metody analizy i oceny ryzyka zawodowego

Rozdzial 3.
Charakterystyka zakladu pracy

3.1.Struktura firmy
3.2.Technologia produkcji
3.3.Ochrona srodowiska w przedsiębiorstwie

Rozdzial 4.
Analiza stanu bezpieczenstwa pracy w firmie

4.1.Metodyka badan
4.2.Zagrozenia wystepujace na stanowiskach pracy – lista kontrolna
4.3.Ocena ryzyka zawodowego
4.3.1...

więcej

Eksploatacja partii B w pokladzie 404/1 ze szczególnym uwzglednieniem zagrozen naturalnych w KWK XYZ.


1. Wstęp………..5

1.1 Cel pracy……….. 5
1.2 Granice obszaru górniczego KWK’XYZ’………..5
1.3 KWK’XYZ’ historia, dzialalnosc i perspektywy………..7

2. Budowa geologiczna górotworu ………..9

2.1 Stratygrafia i litologia………..9
2.2 Tektonika………..10
2.3 Model górniczy kopalni………..13

3. Wentylacja i klimatyzacja w kopalni’XYZ’ ………..15

3.1 Wentylacja………..15
3.2 Klimatyzacja ……….. 17

4. Charakterystyka zagrozen naturalnych w kopalni ‚XYZ’

4.1 Zagrozenie metanowe ……….. 18
4.2 Zagrozenie wyrzutami metanu i skal……….. 19
4.3 Zagrozenia tapaniami ……….. 21
4.4 Zagrozenia wodne ……….. 21
4.5 Zagrozenie radiacyjne……….. 22
4...

więcej

Modelowanie systemów zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Wstęp

Rozdzial 1.
Ogólne zagadnienia zwiazane z bezpieczenstwem i higiena pracy

1.1. Podstawowe definicje
1.2. Klasyfikacja zagrozen
1.3. Wymagania prawne z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
1.4. Organizacja służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w zakladach pracy
1.5. Analiza Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

Rozdzial 2.
Systemy zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy

2.1. Definicja Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy
2.2. Model Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
2.3. Podstawy prawne dotyczace Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy
2.4. Charakterystyka norm serii PN-N-18000
2.5. Koszty i korzysci z wdrozenia SZBiHP
2.6...

więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy biurowej.Wstęp………..5

Rozdzial 1.
Prawne i organizacyjne aspekty z zakresu ochrony pracy

1.1. Prawa i obowiazki w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy………..7
1.1.1 Prawa i obowiazki pracodawcy………..10
1.1.2 Prawa i obowiazki pracowników………..13
1.2. Ochrona pracy kobiet………..15
1.3. Odpowiedzialnosc za naruszenia przepisów o ochronie pracy………..17
1.4. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace obiektów budowlanych i terenu zakladu pracy………..19
1.4.1. Pomieszczenia pracy………..21
1.4.2. Oswietlenie, ogrzewanie i wentylacja………..23
1.5. Organizacja stanowiska pracy biurowej, z uwzglednieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposazonych w monitory ekranowe………..26


Rozdzial 2.
Ocena ryzyka...

więcej

Typ Okolodobowy a Zdrowie Psychiczne Pracowników Zmianowych


Streszczenie.
Abstract.
Wprowadzenie.

Rozdzial 1.
Róznice indywidualne zwiazane z parametrami rytmu okolodobowego.

1.1 Rytm okolodobowy.
1.2 Chronotyp.
1.3 Typ okolodobowy.


Rozdzial 2.
Zdrowie psychiczne.

2.1 Zdrowie – rozwój pojecia.
2.2 Czynniki behawioralne, osobowosciowe oraz warunki pracy oddzialywujace na zdrowie.
2.3 Zdrowie psychiczne.


Rozdzial 3.
Praca zmianowa.

3.1 Pojecie pracy zmianowej.
3.2 Wpływ pracy zmianowej na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników.
3.3 Tolerancja pracy zmianowej


Rozdzial 4.
Cel i charakterystyka badan wlasnych……….. 39

4.1 Cel badan……….. 39
4.2 Pytanie i hipotezy badawcze……….. 40
4.3 Charakterystyka badanej grupy……….. 41
4...

więcej

Ocena Zagrozen w Uslugowym Zakladzie Stolarskim


1. Definicje………..5

2. Wstęp ………..6

3. Charakterystyka uslugowego zakladu stolarskiego

3.1. Wyposazenie zakladu……….. 8
3.2. Wykaz stanowisk pracy w zakładzie stolarskim……….. 10
3.3. Proces technologiczny produkcji stolarki okiennej i drzwiowej……….. 11
3.4. Schemat organizacyjny uslugowego zakladu stolarskiego ………..13
4. Ocena ryzyka zawodowego ………..13
4.1. Cele oceny ryzyka zawodowego……….. 13
4.1.1. Podstawowe Pojecia……….. 14
4.1.2. Cele Oceny Ryzyka Zawodowego ………..14
4.1.3. Ocena Ryzyka Zawodowego Wg Pn -N 18002:2000……….. 15
4.2. Wstępna ocena stanu BHP na stanowisku pracy stolarza maszynowego ………..21
4.3. Kompleksowa ocena ryzyka zawodowego……….. 27
4.3.1...

więcej

Ryzyko zawodowe na wybranych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp, cel i zakres pracy………. 4

Rozdzial I.
Przemysl odziezowy i handel hurtowy wyrobami odziezowymi w Polsce.

1. Sytuacja gospodarcza a rynek przemyslu odziezowego………. 6
2. Handel hurtowy………. 12


Rozdzial II.
Charaktersytyka przedsiębiorstwa XYZ.

1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………. 17
2. Obszar działania i struktura oryganizacyjna………. 19
3. Zatrudnienie ………. 23
4. Cele i misja działalnosci………. 25
5. Asortyment produkcyjny………. 26
6. Magazynowanie i dystrybucja………. 28


Rozdzial III.
Organizacja produkcji.

1. Organizacja procesu produkcji………. 31
2. Park maszynowy………. 34


Rozdzial IV.
Analiza warunków pracy i ryzyka zawodowego.

1...

więcej

Środki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed halasem – klasyfikacja i dobór na przykładzie obróbki drewna i metali.


Wprowadzenie

Cel pracy

Rozdzial 1.
Uwarunkowania minimalizacji halasu na stanowiskach pracy

1.1. Uwarunkowania prawne
1.2. Uwarunkowania zdrowotne
1.3. Uwarunkowania ekonomiczne
1.4. Podstawowe pojecia i wielkosci zwiazane z halasem


Rozdzial 2.
Sposoby minimalizacji halasu

2.1. Rozwiazania zmniejszajace moc akustyczna zródel halasu
2.2. Obudowy dzwiekochlonno-izolacyjne
2.3. Tlumiki akustyczne


Rozdzial 3.
Aktywne metody ograniczania halasu

3.1. Rozwiazania zwiekszajace efektywna chlonnosc akustyczna pomieszczen przemyslowych
3.2. Rozwiazania oslaniajace stanowisko pracy.
3.3. Indywidualne ochronniki sluchu
3.4. Rozwiazania organizacyjne
3.5. Rozwiazania zlozone


Podsumowanie
...

więcej