Systemy zapewnienia jakości w przemyśle wydobywczym

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………3

Rozdział I.
Zasady wyboru systemu jakości i metody jego oceny………7

1.1. Charakterystyka norm ISO………7
1.1.1. Normy podstawowe………7
1.1.2. Normy uzupełniające………10
1.2. Charakterystyka wybranych elementów systemu jakości………14
1.3. Dokumentacja systemu jakości………23
1.3.1. Ogólne zasady dokumentowania systemu zapewnienia jakości………23
1.3.1.1. Podstawy formalno – prawne………23
1.3.2. Udokumentowanie systemu zapewnienia jakości………26
1.3.2.1. Księga jakości………26
1.3.2.2. Zasady tworzenia procedur systemu zapewnienia jakości………29
1.3.2.3. Instrukcje i plany jakości………31
1.4. Narzędzia, metody i techniki zarządzania jakością………32
1.4.1. Metody zarządzania jakością………32
1.4.2. Narzędzia i techniki zarządzania jakością………36
1.4.3. Nowe narzędzia w zarządzaniu jakością………39


Rozdział II.
Charakterystyka obiektu badawczego i jego podejścia do jakości……….44

2.1. Charakterystyka Bytomskiej Spółki Węglowej S.A………44
2.1.1. Górnictwo węgla kamiennego i jego restrukturyzacja………44
2.1.2. Historia Bytomskiej Spółki Węglowej S.A………45
2.1.3. Analiza stanu wyjściowego Bytomskiej Spółki Węglowej S.A………48
2.2. Zasady kontroli jakości węgla………51
2.2.1. Funkcjonowanie kontroli jakości węgla w Bytomskiej Spółce Węglowej
S.A………51
2.2.2. Kontrola jakości węgla handlowego………54
2.2.2.1. Badanie węgla handlowego………54
2.2.2.2. Oznaczenie zawartości podziarna, nadziarna i
kamienia………55
2.3. Podstawowe wiadomości o pobieraniu i przygotowaniu próbek węgla………56
2.3.1. Pobieranie i przygotowanie próbek węgla………56
2.3.2. Laboratorium chemiczne w przemyśle węglowym………57
2.3.3. Zasady załatwiania reklamacji jakościowych zgłaszanych przez odbiorców węgla z kopalni z Bytomskiej Spółki Węglowej
S.A………63
2.4. Wpływ norm jakości na system zarządzania bezpieczeństwem pracy w
kopalni………65
2.4.1. Cel, definicje oraz filozofia systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładach
górniczych………65
2.4.2. Nowe podejście w dziedzinie bezpieczeństwa………72


Rozdział III.
Wytyczne do wdrażania systemu zapewnienia jakości………75

3.1. Baza wyjściowa do wdrażania systemu zapewnienia jakości w Bytomskiej Spółce Węglowej
S.A………75
3.1.1. Wymagania co do ilości i jakości, stawiane przez głównych odbiorców węgla
kamiennego………75
3.1.2. Możliwości produkcyjne węgla o określonej jakości – baza
technologiczna………76
3.2. Wytyczne do wdrażania systemu zapewnienia jakości w Bytomskiej Spółce Węglowej
S.A………80
3.3. Ocena zakresu wzbogacania węgla, wybór technologii oraz funkcjonowanie służb kontroli jakości w
kopalniach………88
3.4. Opracowanie algorytmu postępowania przy wdrażaniu systemu zapewnienia
jakości………94
3.4.1. Wprowadzenie kierownictwa zakładu w system zapewnienia jakości………94
3.4.2. Ustanowienie zakresu systemu zapewnienia jakości………96
3.4.3. Inwentaryzacja istniejących struktur organizacyjnych………97
3.4.3.1. Przygotowanie procedur postępowania, instrukcji i włączenie ich do księgi
jakości………97
3.5. Wdrożenie systemu zapewnienia jakości i przygotowanie go do
certyfikacji………99
3.5.1. Wdrażanie systemu jakości………99
3.5.2. Przygotowanie systemu do certyfikacji………101


Rozdział IV.
Podsumowanie i wnioski;………105

Literatura………110
Wykaz przypisów………111
Spis tabel………112
Spis rysunków………113


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)