Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków na przykładzie mieszkańców powiatu XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp ………5

Rozdzial I.
Geneza, cele i struktura UE

1.1.Geneza Unii Europejskiej ………8
1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji ………16
1.3.Instytucje Unii Europejskiej ………22
1.3.1.Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej ………23
1.3.2.Wazniejsze instytucje systemu ………24
1.4.Tozsamosc europejska ………30


Rozdzial II.
Proces integracji Polski z UE

2.1.Motywy i cele integracji Polski z UE ………36
2.2.Etapy integracji z UE ………38
2.2.1.Etap przedstowarzyszeniowy ………39
2.2.2.Etap wdrazania Ukladu Europejskiego ……… 41
2.2.3.Etap wlasciwej procedury akcesyjnej ………43
2.3.Ramy instytucjonalne procesu integracji ………47
2.4.Strategia integracyjna Polski ………53


Rozdzial III.
Charaterystyka terenu badawczego

3.1.Charakterystyka powiatu XYZ ………57
3.1.1.Rys historyczny powiatu ………57
3.1.2.Powiat dzisiaj. Zycie społeczne i kulturalne regionu ………58
3.1.3.Zycie kulturalne powiatu ………60
3.1.4.Walory turystyczne powiatu XYZ ………62
3.2.Prezentacja badanej populacji ………63
3.3.Przebieg i organizacja badan ………66


Rozdzial IV.
Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków w świetle badan wlasncy

4.1.Tozsamosc narodowa a tozsamosc europejska w opinii badanych ………69
4.2.Poziom wiedzy respondentów o Unii Europejskiej ………74
4.3.Konsekwencje wstapienia Polski do UE w ocenie respondentów ………81


Podsumowanie.
Wnioski z badan ………94
Bibliografia ………98
Spis wykresów ………101
Zalaczniki ………102Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)